توضیحات

طراحی این دسته از اواپراتورها برای شرایط خاص که محدودیت فضا از نظر عرض سالن وجود دارد، به صورتی است که فن ها در ارتفاع قرار گرفته و طول دستگاه کاهش یافته است. سالن های تونل انجماد و سردخانه های نگهداری زیر صفر، پیش سرد کن و IQF و ... از جمله مواردی هستند که این اواپراتورها در آن پاسخ گوی شرایط خاص می باشند.

 
اواپراتور | HFC & HCFC | ایستاده

گالری تصاویر